>

Vuokrausehdot

 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA
  Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien työkoneiden, telineiden ja suojarakenteiden, vuokraukseen konevuokraamoliikkeen (jäljempänä myös “Vuokralleantaja”) ja Vuokralleottajan (jäljempänä myös “Vuokralleottaja”) välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näitä sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-, käyttö, siirto- ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia pakottavia oikeuksia.
 2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT
  2.1 VUOKRAUKSEN KOHDE
  Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä “Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Nämä vuokrausehdot koskevat ilman eri sopimusta myös kaikkia niitä vuokraesineitä, jotka on tässä sopimuksessa mainittujen lisäksi toimitettu lähetyslistaa vastaan Vuokralleottajan samalle työmaalle. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  2.2 VUOKRA-AIKA
  Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Vuokralleantajan kullekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä kuvattua pitempi.
  2.3 TOIMITUSEHDOT SEKÄ KALUSTON ASENTAMINEN, PURKAMINEN JA PALAUTTAMINEN
  Vuokralleottajan on todistettava henkilöllisyytensä. Vuokralleottaja antaa Vuokralleantajalle luvan luottotietojen tarkistamiseen ja luottopäätöksen tekemiseen. Asiakkaan tiedot rekisteröidään vuokralleantajan tietojärjestelmään sopimuksia, laskutusta ja luotonvalvontaa varten henkilötietolain edellyttämällä tavalla.
  Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla. Vuokralleottaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.
  Kaluston asentamistyöt ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle. Vuokralleantaja ei vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Vuokralleottaja itse tai kolmannen toimesta Kalustosta asentaa.
  Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut. Tämän kohdan mahdollisesta laiminlyönnistä veloitetaan hinnaston mukainen korvaus.
  2.4 KALUSTON KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
  Vuokralleottajan tulee:
  • Tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön opastuksen.
  • Käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Huolehtia työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.
  • Hoitaa ja huoltaa Kalustoa asianmukaisesti. Kaluston ylläpito tulee antaa päteville henkilöille. Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Puhdistaa Kalusto käytön jälkeen.
  • Valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan.
  • Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokra-ajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä, käytetäänkö Vuokralleantajan palveluita.
 3. PALVELUIDEN YLEISET EHDOT
  Vuokralleantaja voi tarjota Vuokralleottajalle Kaluston lisäksi suunnittelu-, asentamis- tai muita vuokrausta täydentäviä palveluita.
  3.1 HALLINNAN JA VASTUUN SIIRTYMINEN
  Sikäli kuin Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat sopineet Kaluston vuokraamisesta asennettuna, vuokrauksen kohteena olevat esineet siirtyvät Vuokralleottajan hallintaan ja vastuulle siinä laajuudessa ja järjestyksessä kuin Vuokralleantajan suorittaman asennustyön on todettu kunkin työvaiheen yhteydessä pidetyssä katselmuksessa edistyneen. Vuokralleottaja vastaa Kaluston vioittumisesta tai katoamisesta niin kauan kuin Kalusto on miltään osin asennuspaikalla. Vuokralleottajalla ei ole kuitenkaan vastuuta Kaluston vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen Vuokralleantajan omasta tuottamuksesta. Mikäli Vuokralleottaja ei ole tilannut Kalustoa asennettuna, hallinta ja vastuu vuokrauksen kohteeseen siirtyy kohdan 2.3 mukaisesti (toimitusehdot, sekä kaluston asentaminen, purkaminen ja palauttaminen).
  3.2 VUOKRAN MÄÄRÄ JA PALVELUIDEN HINNAT
  Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2 määritellyltä vuokra-ajalta. Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3. tarkoitettujen palveluiden hinta ja -perusteet määräytyvät Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vuokralleantajan ajantasaiset hinnat ovat saatavilla pyydettäessä sähköpostilla. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin.
  Vuokraukseen liittyvä työ (esim. asennus ja korjaus) suoritetaan arkipäivisin maanantain ja perjantain välisenä normaalina työaikana, ellei ole muuta sovittu.
  3.3 LASKUTUSEHDOT
  1 kk: kuukausi = 30 päivää, vko: kalenteriviikko, jolloin minimiveloitus on 1 kalenteriviikko, kk: kalenterikuukausi, jolloin minimiveloitus on 1 kalenterikuukausi
  Laskutamme asiakkaitamme kaksi kertaa kuukaudessa.
  Mikäli vuokrakalustoa ei ole palautettu sovittuun määräaikaan mennessä, laskutamme asiakasta sovitun veloitusperusteen mukaisesti ylimenevältä ajalta. Mikäli vuokrakalusto vastaavasti palautetaan ennen ensimmäisen täyden veloitusjakson täyttymistä, laskutamme normaalin laskutusohjelman mukaisesti. Ilmoitetun vuokra-ajan ylittävät vuokrapäivät laskutetaan ylitettyjen vuokrapäivien suhteessa aikayksikköön. Ellei muuta ole sovittu, uusi vuokrapäivä alkaa aina seuraavana aamuna kello 9. Maksuehto on 14 vrk netto, ellei muusta ole erikseen sovittu.
  Mikäli Vuokralleottajana toimiva yritys tai ammatinharjoittaja ei maksa sovittua vuokraa määräaikaan mennessä, lasketaan yli menevältä vuokra-ajalta 18 %:n vuotuinen viivästyskorko. Mikäli vuokralleottajana on kuluttaja, lasketaan yliajalta viivästyskorkoa kulloinkin voimassaolevan korkolain (633/82) mukaisesti. Vuokralleantajalla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintä- ja asianajokulut. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö kaluston palautusvelvollisuutensa, on Vuokralleantajalla oikeus periä kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä.
  Vuokralleottaja ja tämän edustaja vastaavat yhteisvastuullisesti erääntyneistä vuokranmaksuista, viivästyskoroista ja asianajo- sekä perimiskuluista. Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan jokaista vahinkokorvaustapausta kohden erikseen 1000 euron käsittely- ja asiakasvastuumaksun, jos vuokralleantajan liikennevakuutuksen piirissä oleva ajoneuvo tai muu vuokrakohde aiheuttaa liikennevahingon kolmannelle osapuolelle. Jos vahingot ovat syntyneet lainsäädännön tai Vuokralleantajan ohjeiden noudattamatta jättämisestä taikka törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta, voidaan vahinkojen aiheuttamat kulut veloittaa Vuokralleottajalta täysimääräisenä laillisine korkoineen. Vuokralleantaja ei korvaa hinattavan laitteen hinausajoneuvon vahinkoja. Vuokralleottaja sitoutuu noudattamaan vuokrasopimuksessa mainittuja tai muutoin ilmoitettuja maksuehtoja.Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisista painovirheistä aiheutuviin muutoksiin.
 4. REKLAMAATIOT
  Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan erityisen huolellisesti Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa todisteellisesti kyseisen ilmoituksen. Sikäli kuin Vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan Kaluston asennettuna, Vuokralleantaja toimittaa sen tarkastettuna ja käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset toimitetuista esineistä tai työsuorituksesta Vuokralleottajan tulee tehdä Vuokralleantajalle viipymättä ja, mikäli osapuolten kesken suoritetaan katselmus, katselmuksen yhteydessä.
  4.1 VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
  Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen Kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Vuokralleantaja. Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä, asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokralleantaja ole niistä vastuussa. Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista mukaan lukien perintä- ja asianajokulut.
  4.2 PERUUTUSEHDOT JA VARAUKSEN SITOVUUS
  Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Vuokralleantajalla on Kauppalain 10 luvun 52 §:n mukainen oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Varauksia ei lähtökohtaisesti voi peruuttaa vaan ne ovat sitovia.
 5. SOPIMUSRIKKOMUS
  Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja välittömät sekä välilliset vahingot.
  Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava tai vastasaatava Vuokralleantajalta.
 6. RIIDANRATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI
  Sopimuksen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin valitessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.
 7. MUUT SOPIMUKSEEN SOVELLETTAVAT YLEISET EHDOT
  Niiden tilanteiden varalta, joita edellä mainitussa sopimuksessa ei ole nimenomaisesti mainittu, noudatamme voimassaolevia Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiä vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ja mahdollisiin painovirheisiin.
  Kaikessa lunastuksessa/myynnissä noudatetaan Teknisen Kaupan Yleisiä Myyntiehtoja TK Yleiset 2010.
  Mikäli Vuokralleottajana on kuluttaja ja Vuokralleantajan tarjoama vuokrauspalvelu koskee kulutushyödykettä, voidaan vuokrausehtoihin soveltaa soveltuvin osin kuluttajansuojalakia.